PANASONIC גליל לפקס זוג

זמינות: במלאי
מחיר: 69
מתאים למדפסות:

לרב סוגי הפקסים המשתמשים בגלילים

אנו ערבים לאיכותם ותקינותם של מוצרינו.
מוצר פגום שיתקבל במשרדנו (אפשר בדואר)
יוחלף למוצר חדש כפוף לתוקף האחריות ותכולת הדיו